Audyt finansowy

2015-12-28 12:42

Audytem nazywane jest okresowe badanie i ocena sprawozdania finansowego, przede wszystkim pod kontem poprawności prowadzonych rozliczeń, którego zadaniem jest wykazanie błędów w sprawozdaniu oraz ewentualnych działań przedsiębiorstwa, będących niezgodnymi z przepisami.

Audyt ma także na celu umożliwienie dokładnego przeanalizowania sporządzonego sprawozdania oraz podjęcie działań mających na celu usprawnienie działania przedsiębiorstwa oraz płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Audyt obejmuje badanie i ocenę:

- stosowanego systemu finansowo-księgowego,
- półrocznych, rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- poprawności przeprowadzanej rocznej inwentaryzacji,
- poprawności prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- planowanych przekształceń w przedsiębiorstwie,
- poprawności rozliczeń dotacji unijnych,


Audyt przeprowadza się w jednostkach, które spełniają co najmniej dwa następujące warunki:

- przychód netto z operacji finansowych oraz sprzedaży towarów i usług za ostatni rok obrotowy wynosił co najmniej 5 000 000 EURO,
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrachunkowego wynosiła co najmniej 2 500 000 EURO,
- średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło co najmniej 50 osób.