Struktury JPK

2018-04-04 15:56

Jednolity Plik Kontrolny został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu podatkowego. Przez jednolity Plik Kontrolny należy rozumieć księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych w określonym formacie. Obowiązek sporządzania i przesyłania JPK wprowadzany był stopniowo. Na początku obowiązek ten dotyczył tylko duże przedsiębiorstwa, natomiast obecnie każdy podmiot posiada ten obowiązek.

W skład struktur JPK należą:

- ewidencja zakupu i sprzedaży - JPK_VAT,

- księgi rachunkowe - JPK_KR,

- wyciąg bankowy - JPK_WB,

- magazyn - JPK_MAG,

- faktura VAT - JPK_FA,

- podatkowa księga przychodów i rozchodów - JPK_PKPIR,

- ewidencja przychodów - JPK_EWP.

Każda ze struktur JPK składa się z trzech sekcji.

1. Sekcja nagłówkowa, w której znajdują się dane identyfikujące podmiot związane z JPK i podmiotem kontrolowanym.

2. Sekcja merytoryczna, w której znajdują się informacje dotyczące zdarzeń gospodarczych.

3. Sekcja kontrolna, gdzie zawarte są sumy kontrolne, które pozwalają na sprawdzenie poprawności odczytu informacji.

JPK_VAT przekazywane jest comiesięcznie natomiast pozostałe struktury JPK przekazuje się na żądanie organu podatkowego.

Przeczytaj też: optymalizacja podatkowa.