Sprawozdanie finansowe

2017-03-23 09:09

Sprawdź również: faktura i jej rodzaje!

Do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego zobowiązane są zarówno osoby prawne, jak i jednostki nieposiadające osobowości prawnej, stosujące w pełnym zakresie zasady rachunkowości określone w ustawie.


Roczne sprawozdanie finansowe opracowuje się nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. Kierownik danej jednostki przedstawia sprawozdanie właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami umowy lub statutu. Sprawozdanie to następnie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż sześć miesięcy od dnia bilansowego.


Sprawozdanie finansowe podpisuje osoba, której powierzono prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Nie wolno zapomnieć, że jeśli spółką kieruje wieloosobowy organ, sprawozdanie finansowe powinno być podpisane przez każdego z członków tego organu.


Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe?


Sprawozdanie powinno zawierać:
- bilans, który prezentuje stan aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy,
- rachunek zysków i strat, który jest zestawieniem przychodów i kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych oraz obciążeń związanych z uzyskaniem przychodów (podatków),
- informację dodatkową, która obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.