Sprawozdanie finansowe

2015-01-21 15:03

Sprawozdanie finansowe to wynik finansowy przedsiębiorstwa, który przygotowywany jest zgodnie z obowiązującymi procedurami, na dzień bilansowy na koniec każdego roku obrachunkowego.

W nagłówku musi zostać zawarta pełna nazwa, adres firmy a także okres czasu, którego dotyczą sprawozdania. Muszą być do niego także tablice statystyczne zawierające zestawienia liczbowe i inne dodatkowe dokumenty.

Najważniejsze i tym samym obowiązkowe jest roczne sprawozdanie finansowe będące rocznym raportem zawierającym szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zawarte są w nim informacje związane z rozwojem jednostki, uwzględnia on wszystkie wydarzenia gospodarcze mające miejsce w roku obrachunkowym i przewidywania związane z rozwojem danego podmiotu.


W skład sprawozdania wchodzą:

-wprowadzenie do sprawozdania, 
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w kapitale, 
- sprawozdanie z przypływów pieniężnych,
- dodatkowe objaśnienia i informacje,

Sprawozdanie powinno charakteryzować się wiarygodnością, rzetelnością, kompletnością i terminowością.

Z treścią sprawozdania finansowego można zapoznać się w jednym z wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego.