Spółka akcyjna

2016-08-06 08:01

Spośród wszystkich spółek spółka akcyjna jest jedną z bardziej skomplikowanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Działa ona na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Jest to spółka kapitałowa, która posiada osobowość prawną, czyli jest wyodrębnionym organizacyjnie i majątkowo podmiotem prawa. W spółce został zgromadzony kapitał akcyjny wniesiony przez wspólników (pokryty gotówką lub aportami), ktory dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Jest to idealna forma na prowadzenie dzialalności dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Nie zalecana jest dla przedsiębiorców, którzy dopiero co zaczynają prowadzić swoją firmę. Spółka nie ma określonego celu, w którym musi zostać założona, może to być np. cel charytatywny. Jedt tylko jeden warunek - działalność musi być zgodna z prawem. Konieczna w tej spółce jest obecność statutu w formie aktu notarialnego. Z chwilą wpisu jej do rejestru handlowego nabywa osobowość prawną, czyli odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Akcja jest to - postawa nabycia praw wspólnika (akcjonariusza) może mieć charakter imienny lub na okaziciela, zwykły lub uprzywilejowany co do prawa głosu, dywidendy lub też podziału majątku w przypadku likwidacji spółki.

Władze spółki akcyjnej:

  • Zgromadzenie Wspólników - najwyższy z organów spółki akcyjnej, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy do kierowania działalnością spółki.
  • Zarząd - powoływany maksymalnie na 5 lat, reprezentujący spółkę na zewnątrz i prowadzący jej sprawy.
  • Rada nadzorcza - wykonująca stały nadzór nad zarządem, składa się z minimum 3 członków, w spółkach publicznych – minimum 5 osób, powoływanych i odwoływanych przez zgromadzenie akcjonariuszy.
  • Komisja Rewizyjna - organ kontrolny.

Spółka akcyjna nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wysokość kapitału:

  • Kapiał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.
  • Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz.