Składka chorobowa - za kogo nie trzeba jej opłacać?

2018-06-06 06:17
Składka chorobowa jest jedną ze składek społecznych. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie w każdym przypadku musimy ją regulować. Od kogo zatem nie płaci się składki chorobowej?
 
Ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo podlegają pracownicy (bez prokuratorów), członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, a także osoby, które odbywają służbę zastępczą.  
 
dobrowolnie, a więc na swój wniosek ubezpieczeniu temu mogą podlegać osoby, które wykonują pracę nakładczą, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenie bądź innej umowy o świadczenie usług, osoby prowadzące działalność gospodarczą wraz z ich współpracownikami, osoby, które współpracują z osobami korzystającymi z programu “ulga na start”,osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy oraz duchowni. 
 
Ubezpieczeniu chorobowemu nie podlegają natomiast posłowie i senatorowie, osoby pobierające stypendium sportowe, stypendium w okresie odbywania szkolenia lub stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia. Zwolnione z ubezpieczenia chorobowego są też osoby, które pobierają zasiłek dla bezrobotnych, żołnierze niezawodowi pełniący czynną służbę wojskową i osoby przebywające na urlopach wychowawczych.