Reprezentacja w spółce z o.o.

2016-09-07 12:45

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to jej zarząd prowadzi zarówno jej sprawy, jak i zajmuje się jej reprezentowaniem. Zarząd składa się co najmniej z jednego członka i niekoniecznie musi to być osoba spośród wspólników. Osoba nienależąca do grona wspólników również może być powołana do zarządu spółki. 

Członka zarządu można odwołać uchwałą podjętą przez pozostałych wspólników, ale nie pozbawia go to roszczeń z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Posiadane przez danego członka stanowisko w zarządzie, daje mu prawo do prowadzenia spraw spółki, a także jej reprezentowania w przypadku wszystkich czynności sądowych, a także pozasądowych. 

Reprezentacja spółki z o.o. może zostać podzielona na czynną i bierną. Przy czym reprezentacja czynna polega przede wszystkim na składaniu oświadczeń woli, a dokładny jej zakres należy określić w umowie spółki. Z kolei reprezentacja bierna wiążę się z przyjmowaniem tych oświadczeń woli.