Prawa majątkowe i korporacyjne akcjonariuszy

2016-06-16 12:31

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której uczestnikami są akcjonariusze. Kapitał zakładowy spółki jest podzielony na akcje o równej wartości nominalnej. Akcjonariusze muszą wywiązywać się z nałożonych na nich obowiązków na podstawie umowy albo w oparciu o postanowienia statutu. Jednym z podstawowych obowiązków akcjonariuszy jest wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego.

Uprawnienia akcjonariuszy dzielą się na:

MAJĄTKOWE
Uprawnienia majątkowe pozwalają chronić interesu ekonomicznego akcjonariusza, są to m.in.:
- prawo do dywidendy, określające prawo do udziału w zysku spółki;
- prawo poboru polegające na pierwszeństwie objęcia nowych akcji w stosunku do tych posiadanych;
- prawo do rozporządzania akcją (prawo do zbycia akcji).

KORPORACYJNE
Uprawnienia korporacyjne są ustanowione po to, by akcjonariusz miał możliwość pośredniej kontroli nad działalnością spółki i jej organami zarządzającymi oraz nadzorczymi, tj.:
- prawo do wyboru członków rady nadzorczej;
- prawo do podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu;
- prawo do informacji.