Polityka rachunkowości firmy

2016-02-02 13:47

Polityka rachunkowości stanowi ogólny plan wykonywania wszystkich czynności z zakresu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Jest ona dokumentem zawierającym skonkretyzowane reguły ustanowione w danej firmie, mające na celu uregulowanie kwestii związanych z księgowością tego podmiotu gospodarczego. Zazwyczaj politykę rachunkowości opracowuje zarząd spółki w porozumieniu z księgowym.

Dzięki sprecyzowaniu zasad rachunkowości możliwe jest dokonywanie analizy porównawczej danych księgowych na przestrzeni lat, ponieważ są one przedstawiane w ten sam sposób, zgodnie z przyjętą polityką.

W polityce rachunkowości zawarte muszą być takie informacje jak:

- rok obrotowy i okresy sprawozdawcze,
- metoda dokumentowania operacji gospodarczych dowodami księgowymi,
- podział kosztów,
- sposób prowadzenia ewidencji danych zasobów,
- reguły wyceny aktywów i pasywów,
- sposób przetwarzania danych księgowych,
- sposób przeprowadzania inwentaryzacji.