Pełna księgowość

2016-01-18 11:26

Przedsiębiorcy zobowiązani do prowadzenia pełnej księgowości, jak również Ci, którzy dobrowolnie zdecydowali się na tę formę księgowości, muszą przestrzegać określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy.

Pełna księgowość polega na prowadzeniu ksiąg handlowych (rachunkowych). Jest to stosunkowo proces złożony. W księgach rachunkowych zapisywane są zarówno transakcje gotówkowe jak i bezgotówkowe. Zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujęte w księgach rachunkowych, wykazywane są w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ekonomiczną treścią. Są one na bieżąco analizowane i kontrolowane.

Prowadzenie takiej księgowości służy stworzeniu szerszego obrazu finansowego firmy.

Pełna rachunkowość firmy wymaga:

- przyjęcia polityki rachunkowości,
- prowadzenia na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych w sposób chronologiczny i systematyczny.
- wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
- opracowania sprawozdań finansowych,
- gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz innej dokumentacji określonej w ustawie,
- poddawania badaniu i ogłaszaniu sprawozdań finansowych w przypadkach zawartych w ustawie.

Regulacje prawne zawarte są w ustawach, między innymi w Ustawie o Rachunkowości. Nakazuje ona prowadzenie pełnej księgowości, m.in.: spółce akcyjnej.