Odwrotne obciążenie

2017-12-12 08:40

Odwrotne obciążenie to przerzucenie obowiązku rozliczenia podatku VAT ze sprzedawcy towaru lub usługi na nabywcę. Procedura ma zastosowanie do towarów i usług, których lista wymieniona jest w załącznikach do ustawy o VAT. 

 

Odwrotne obciążenie może być stosowane, gdy: 

- sprzedawca oraz nabywca jest czynny podatnikiem VAT, 

- zawierana pomiędzy stronami transakcja nie jest zwolniona z opodatkowania, zgodnie z zasadami i przepisami dotyczącymi zwolnień, które zawarte są w ustawie, 

- w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, wartość sprzedawanych towarów lub usług nie przekracza 20.000 złotych. 

 

Stosowanie procedury odwrotnego obciążenia zobowiązuje przedsiębiorcę do przygotowania informacji podsumowujących dla transakcji objętych odwrotnym obciążeniem. Deklaracje okresowe wraz z informacją podsumowującą sprzedawca musi złożyć do 25 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Dane, które powinna zawierać informacja podsumowująca to: 

- imię i nazwisko lub nazwa podatnika wraz z numerem NIP podatnika, który składa informację, 

- imię i nazwisko lub nazwa podatnika wraz z numerem NIP podatnika, który nabywa towary lub usługi, 

- łączna wartość towarów i usług.