Kapitał rezerwowy i zapasowy w spółce akcyjnej

2016-07-15 11:23

Obowiązkiem spółki akcyjnej jest tworzenie kapitału zapasowego. Kapitał ten przeznaczony jest na pokrycie ewentualnych strat finansowych. Tworzony jest z wypracowywanego w ciągu roku zysku, z którego na ten cel przelew cię co roku co najmniej 8% zysku. Trwa to do czasu, gdy wysokość kapitału przekroczy 1/3 kapitału zakładowego. 

Na ten kapitał należy także przelewać wszystkie nadwyżki osiągane z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz pokrywa się koszty emicji akcji. Do kapitału rezerwowego spółki akcyjnej przelew się również dopłaty, które uiszczają akcjonartiusze w zamian za uprawnienia do dotychczasowych akcji. Ostatnim wpływem do kapitału zapasowego może być dodatnia różnica między wartością nominalną, a ceną ich nabycia.

W spółkach akcyjnych może też występować kapitał rezerwowy. Służy od pokryciu przyszłych wydatków lub zabezpieczeniu środków przeznaczonych na przyszłe inwestycje. Kapitał ten może powstawać z rezerw celowych, rezerw uznaniowych, zmian wartości bilansu, nadwyżek ceny sprzedaży akcji nad ich ceną nominalną.