Jak obliczyć różnice kursowe?

2017-09-04 07:57
Różnice kursowe to różnica wynikająca z przeliczenia wartości danego zdarzenia gospodarczego, aktywów bądź pasywów na walutę polską wg różnych kursów waluty. 
Aby poprawnie zaksięgować różnice kursowe niezbędne jest poprawne określenie ich wysokości. Jak to zrobić?
 
W pierwszej kolejności wartość przychodu należy przeliczyć na złotówki po kursie Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego, który poprzedza moment powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy przed tą datą została wystawiona faktura wówczas bierzemy pod uwagę kurs z dnia, który poprzedza jej wystawienie. Kolejno przelicza się wartość otrzymanych należności na złotówki po kursie z dnia, w którym należność była opłacona. Ostatnim krokiem jest obliczenie różnicy pomiędzy wartością drugą, a pierwszą. Jeżeli otrzymamy wynik dodatni wówczas jest to przychód firmy, jeżeli natomiast będzie na minusie wówczas uznajemy go za koszt.