Inwentaryzacja - jakie wyróżniamy metody?

2017-01-26 10:24

W dzisiejszym wpisie zajmiemy się rozwinięciem tematyki dotyczącej metod inwentaryzacyjnych.

Pierwszą z nich jest tzw. “spis z natury”. Jest to najważniejsza i najczęściej stosowana metoda. Spis z natury dotyczy składników mierzalnych i policzalnych. Stosuje się ją w celu ustalenia rzeczywistego stanu składników majątkowych firmy. Pod uwagę bierze się w tym wypadku składniki majątkowe oraz obce znajdujące się jedynie na terenie jednostki podlegającej inwentaryzacji.

Kolejna jest metoda pośrednia uproszczona - stosuje się ją w przypadku, kiedy nie jest możliwy spis z natury. Następuje spis składników majątkowych w przybliżeniu. Jak wykonuje się taki spis? Podstawowe metody w tym przypadku to szacunek, ocena ekspertów czy próba reprezentatywna.

Innym sposobem inwentaryzacji jest potwierdzenie sald. W tym celu potwierdza się stany księgowe aktywów i pasywów dwustronnie, tzn. pomiędzy kontrahentami, wierzycielami oraz dłużnikami.

Ostatnią ze znanych metod jest weryfikacja. Metoda ta polega na porównaniu stanów księgowych znajdujących się w księgach rachunkowych z tymi pochodzącymi z dokumentów źródłowych lub wtórnych, rejestrów, kartotek operacyjnych itp.