Factoring

2018-05-04 11:53
Faktoring stanowi formę zabezpieczenia kontraktów, charakteryzujących się odroczonym terminem opłacania faktur. Sposób działania tego mechanizmu jest następujący. Wierzytelność jest kupowana, a następnie regulowana u sprzedawcy przez specjalistyczną instytucję zajmującą się faktoringiem bądź przez bank. Skupione wierzytelności są przedterminowe, a więc termin ich spłaty jeszcze nie minął. 
 
Sposób ten chroni przedsiębiorców przed nieterminowymi płatnościami, a wraz z tym przed utratą płynności finansowej. Przyczynia się również do ochrony przed zamrożeniem gotówki w nierozliczonych transakcjach. 
 
W faktoringu mamy do czynienia z trzema stronami. Pierwszą z nich jest faktorant, czyli podmiot decydujący się na skorzystanie z usług faktoringu. Druga strona to faktor czyli instytucja opłacająca wystawione przez faktoranta faktury. Ostatnią stroną jest dłużnik, czyli kontrahent faktoranta, posiadający względem niego nieprzeterminowane zobowiązania finansowe.