EBITDA - wskaźnik rentowności działalności przedsiębiorstwa

2017-10-02 15:24

EBITDA z angielskiego earnings before interest, taxes, depreciation and amortization - jeden z najpopularniejszych miar rentowności działalności przedsiębiorstwa, który oznacza zysk operacyjny przed potrąceniem podatków, odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych, amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych.

EBITA przedstawia działalność firmy z pominięciem kosztów związanych z inwestycjami i obejmuje tylko i wyłącznie koszty operacyjne i nieoperacyjne z działalności kontynuowanej.

EBITA stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane przez rynek kapitałowy nie tylko w Polsce. Najczęściej sięgają po niego analitycy, spółki giełdowe i prasa.

Aby obliczyć EBITA najlepiej posłużyć się dwiema wielkościami: EBIT i amortyzacji, przy czym

EBIT – zysk powstały w wyniku odjęcia od przychodów z podstawowej i niepodstawowej działalności odpowiadających im kosztów (bez kosztów finansowych i kosztów podatkowych).

Amortyzacja - koszt środków trwałych zakupionych przez firmę i wykorzystywanych w działalności operacyjnej rozłożony w czasie.