Dokumentacja księgowa - dowód księgowy!

2016-04-15 17:36

W jednostce gospodarczej każda operacja powinna być potwierdzona odpowiednim dokumentem zawierającym jej opis. Dokumenty te nazywane są dowodami księgowymi. Należycie wystawiony dowód jest podstawą do ujęcia go w odpowiedniej ewidencji. 
 

Dowody księgowe dzielą się na:

  • zewnętrzne obce - otrzymane od zewnętrznych kontrahentów,

  • zewnętrzne własne - wystawione przez jednostkę i przekazane w oryginale kontrahentowi,

  • wewnętrzne - dotyczące dokumentowania operacji wewnątrz jednostki.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest wprowadzić do Ksiąg Rachunkowych każde zdarzenie zaistniałe czasie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z powodu tego występują również dowody źródłowe i wtórne

Dowód źródłowy to innymi słowy pierwotny. Stanowi pierwsze pisemne stwierdzenie faktu zaistnienia i dokonania operacji gospodarczej. Najczęściej powstają zaraz po zaistnieniu zdarzenia. 

Dowód wtórny innymi słowy zbiorczy sporządzany jest na podstawie kilku dowodów źródłowych. Przykładem takiego dokumentu jest Raport Kasowy.
 

Zgodnie z Ustawą o Rachunkowości art. 20 ust. 3 postawą zapisów mogą być również dowody:

  1. zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych,

  2. korygujące poprzednie zapisy,

  3. zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu zewnętrznego oraz dowody rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.