Cofnięcie pełnomocnictwa

2018-09-26 06:17
Pełnomocnictwo to oświadczenie woli, które upoważnia osobę trzecią do wykonywania w czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy. 
 
Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictwa:
- pełnomocnictwo ogólne dotyczy czynności zwykłego zarządu,
- pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności,
- pełnomocnictwo szczególne obejmuje umocowanie do konkretnej czynności prawnej.
 
Pełnomocnictwo udziela się przede wszystkim:
- prawnikom,
- osobom sprawującym zarząd nad majątkiem,
- pracownikom,
- osobom, które są w stosunku zlecenia,
- członkom rodziny,
- osobom zaufanym. 
 
Cofnięcie pełnomocnictwa ma miejsce podczas gdy pełnomocnik nie spełnia się swojej roli, popełnia błędy, a także gdy ustaje stosunek prawny, który jest podstawą udzielonego pełnomocnictwa. Polega ono na oświadczeniu woli, które informuje o odwołaniu upoważnienia do występowania w imieniu mocodawcy. 
 
Oświadczenie to powinno zawierać następujące elementy:
- miejsce i data sporządzenia,
- tytuł  “Odwołanie pełnomocnictwa”,
- wskazanie mocodawcy,
- wskazanie pełnomocnika,
- określenie rodzaju pełnomocnictwa, które było udzielone pierwotnie oraz zakres jego odwołania,
- własnoręczny podpis mocodawcy.
 
Sprawdź też po co Ci paragon!