AKCJA

2016-07-22 11:46

Akcja to papier wartościowy, który łączy w sobie prawa o charakterze majątkowym oraz niemajątkowym wynikające z uczestnictwa akcjonariusza w spółce akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Także ogół praw i obowiązków akcjonariusza w spółce lub część kapitału akcyjnego.

Akcje są emitowane przez spółka. Pierwsza seria jest emitowana przy jej założeniu. Kolejne związane są z tym, że wysokość kapitału zakładowego zostanie podniesiona. Kapitał spółki składa się z akcji o równej wartości nominalnej nie niższej niż 1 grosz.

Warto pamiętać o tym, że prawa i obowiązki wynikające z akcji są jednakowe, przy czym statut spółki może przyznać niektórym akcjom dodatkowe prawa albo przypisać do nich określone obowiązki – akcje uprzywilejowane.

 

Wyróżniamy akcje:

  • imienne;

  • na okaziciela;

  • aportowe;

  • gotówkowe;

  • uprzywilejowane

  • nieme

  • założycielskie;

  • do których przypisany jest obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych;